• Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -
 • Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007 -

Áo Khoác Nữ X-Jacket 2 WOP 2007

1,159,000 VND
Sex:
Size:

Bảo hành trong vòng 90 ngày.

Đổi hàng trong 30 ngày với sản phẩm nguyên giá.

 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_trang_1_49a31ef11d14472b8f6a59c907bada43.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_do_3_35f2f6e6346d43e9ad94d0a23af2de92.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_do_bed19615fb9b432c8e8a6968524eb394.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_do_1_ebd72abaffc544a49e4a189b1fbdab28.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_do_2_45af136d13214d0c95b71babc2a7423a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_trang_0913dd555d72410282a2a6ca3751c350.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_trang_2_436d7085781643928d80fff10ff5be01.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_trang_3_c58e317d0e354a9688f2bd8c3e97cba2.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_trang_8_bc95af25c3aa4537ac2095308a7f16cd.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_trang_4_f683ce792aba409597e4c86e47a4110a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_trang_5_c4af902c1de14dc19d0c58c86d7967ec.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_trang_6_a7b1751640f545d7a16295f9f270a8d0.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_trang_7_b689c41b95de42bca53260e838e640e3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_den_2640db2e6a434c93bd21efb5a8d43c7a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_den_1_e7a8b4fb7b7d4ce0aec91cdc909edede.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_den_2_0c7927b124064657a3381763aecd389d.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_den_3_84f06a5193384d9a9ad81c2956671824.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_den_8_06cb8092a7b9450a84463557b421b8b4.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_den_4_615aedd8433841d7992fdc356780cc79.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_den_5_fda65ec396e04ab0aa2cc7639a3927d5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_den_6_fb98d09f85a44115ae0534baa521d0ad.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_den_7_43ec64ed049e47c8b5331867c5f07484.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_vang_062cc2b6121944cb84589c1a56803c29.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_vang_1_e2d67f108d7643ddbb74391747e61d20.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_vang_2_966b9fc1a5b34e1591b1fb8a964834fc.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_vang_3_5702f95f15cf43329ed86107dcd2202f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_vang_8_0859646b457246868fea79c87031bbc9.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_vang_4_877b8e2fc4bd4ad4886a51fb4960edc3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_vang_5_67a124c080e64e7fbc94b51365aea079.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_vang_6_b1fbbc607f2f482a8945449c3a7d6ad5.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_vang_7_bb432374431345db95ad08ce0168f894.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_vang_11_79775449fca74a188bb31c950f55aebc.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_den_11_47a5a21f279849a2b68af3b54d32a934.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_do_11_8b1c51a467274578b22f8f6c5b861b18.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/ao-khoac-x-jackeet-phien-ban-gioi-han1_1e438bd1759e4ef0b832081f36a862ce.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/ao-khoac-x-jackeet-phien-ban-gioi-han2_8d58a5616c1f4593a526dbc65921c7e3.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/hinh_11-5-none_53b99480576748eaad06f56b103d42fd.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/hinh_10-5-none_4cdd9e6d59cc4c8db8f05b4428721428.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_reu_3_8f702952fb5941298985a4f23d19a472.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_reu_0785a2553fc7491b952426dd75ba3c6b.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_reu_1_cef15fb41ed549839fc925615e24558e.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_reu_2_fe5a6262ebc04f20943f05d679dec045.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_reu_4_992a5d1b0da647169c061a72da42a319.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_reu_5_33c0f0fc111841f2a0a8065e63c1474f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_reu_6_d33a5cb9fc274ca4be4f4c1b9e51e491.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_reu_7_93a17733cd00435a8037f9df09a4bf1f.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_reu_8_d752f4e65c124b289fbcc95c9f036186.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_reu_9_3b3891feca6a4cbf90c93eaffc580c20.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_do_10_8621fe6bbf1c494d89434929711d1246.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_do_14_fc48e7199b2a4288bcb010d51e09c63a.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_do_13_39d5cf8b76ea4f0ebba166cc3c5d1761.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_do_12_7ec0479b697b4efb9e4b6f2026bf1527.jpg
 • https://product.hstatic.net/1000184601/product/lady_do_11_b13e448e8b05478ab365adf480f81860.jpg

Thông tin sản phẩm

Áo Khoác Nữ X-Jacket WOP 2007 chỉ có tại Couple TX với lớp cán TPU kết hợp với phối lưới và lỗ thoáng khí ở thân sau và nách đảm bảo độ thoải mái cho người mặc. 

 • Chất liệu trượt nước với công nghệ TEFLON hiện đại nhất, chống mưa bụi, chống tĩnh điện tuyệt vời.
 • Màu sắc: Đen, trắng, vàng, rêu đỏ
 • Tính năng: Bề mặt trượt nước, chống thấm, logo in phản quang, dây kéo chống thấm, nón có thể tháo rời, túi tích hợp đa năng, balo kép thân sau, túi biến hình siêu gọn, chống gió.
 • Sản xuất: Việt Nam 

Áo khoác Nữ X-Jacket tăng cường dây kéo chống thấm tránh thấm ngược qua dây kéo khi đi mưa

Multi pocket: Tăng cường túi có nhiều ngăn nhỏ ở thân trước và thân trong, túi có dây kéo an toàn rất tiện lợi cho việc phân chia cất giữ những vật dụng cần thiết trong khi di chuyển mà không lo rớt.

Áo khoác X-Jacket thân sau ba lô kép đựng vật dụng nhỏ chai nước, khăn.... rất tiện lợi ở thân sau. Áo có ba lô sau lộn ngược thành túi đựng áo gọn gàng dễ dàng mang áo đi. Nón có thể cất trong chân cổ áo khi không sử dụng, cất & lấy ra dễ dàng. 

Áo khoác X-Jacket phần logo in phảng quang trước và sau viền tép phảng quang ở miệng ba lô phản xạ ánh sáng giúp bạn an toàn khi di chuyển trong đêm.

SẢN PHẨM KHÔNG ÁP DỤNG TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ

Phù hợp cho

 • Đi phượt, đi du lịch đặc biệt vào các mùa ẩm thấp áo khoác X-Jacket giúp cơ thể giữ ấm toàn diện.
 • Phối với Jean, Kaki dễ dàng. 

BỘ PHỐI PHONG CÁCH

Khám phá các bộ phối phong cách dành cho bạn