Filters

Màu Sắc

Màu Sắc

Size

Giới tính

Giới tính

Form dáng

38 sản phẩm
(Yêu thích 184)
599,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-reu__3__8a7ef55568b044e6a6594bf7e5128c9e_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__3__79e03cabe5b84c30a695007b995b38d3.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__3__6943fa23e1174c9690904130e3a9fb2f.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-navy__3__a4606aef57b94ca5a404f9290b8a4957_large.jpg
(Yêu thích 223)
579,000 VND 5 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__3__541bbe31d05e4dd29003746654623306.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__3__51b13647ad5f4de3969a406561b0cd09.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-reu-hedge-green__2__64d580f3cd354ebf99cbcefbd2d252b3_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-navy__3__cf0bc1fffcd64df78d331cf3af25e0f0_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong-nhat__4__c897a6e4ca8546e7a117150babaf50ba_large.jpg
(Yêu thích 167)
699,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam-nhat__4__97a0601034dc4ee88e371b5e14e47845_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-nhat__16__64534312106d415286aaebcf9df4dba5_large.jpg
(Yêu thích 211)
679,000 VND 5 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam-nhat__2__6155bb90d6c049a4aa8a406f32995c2e_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_nau-nhat__4__c2cc017424ce4fa4b308b54661da666d_large.jpg
(Yêu thích 308)
749,000 VND 4 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__3__40fb3933937f438891e0a267c03ff8f3.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_be-dam__5__f477ba985fa84d9cb2f76c6a15a7591b_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_cam-dam__4__62981f38959347d9b1e0fd5d242d0bdb_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-dam__4__b3822ac06a9f4156a7e202fd24de849d_large.jpg
(Yêu thích 436)
729,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__3__189fd97856a14c28ba16670dc280b5c7_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__3__5f879c786c844772abc9cf13e4206436.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_be-dam__2__26557b44a51943e98bda6f47d0240102_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam-dam__3__161b5651ef124db88c33fe5d6a5db1f0_large.jpg
(Yêu thích 783)
729,000 VND 5 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-aqua__2__7b5cc370034946b9a09e2f999ebd9d6a_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__13__8888826ad58f4e9391946f513380125e.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-den__9__b7d0edd528434ae6ae0add10136a9c69_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam-nhat__2__c892fb7844824acaac5cd6a6adc20ab5_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-nhat__3__0786c29b8c1b4339a4a012aed0e0d172_large.jpg
(Yêu thích 748)
659,000 VND 5 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/4_cam-dat-nhat_75b1d111498b48078a6eb581ed4fcedb_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_vang-dong__6__4b5949122ea3490e85fcf228b88396a1_large.jpg
(Yêu thích 1171)
629,000 VND 7 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-dong__4__3281f6bf1edc4a2faba546ecb5351a02_large.jpg
(Yêu thích 323)
599,000 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_be__1__7bccec6452e74e8ea056b3269b637203.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__5__98f703b761a84b51a648321006455283.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_reu-nhat__1__84c6c940444040a287b24e5338f7222c_large.jpg
(Yêu thích 530)
579,000 VND 4 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_be_ao_khoac_nu_du_basic_day_keo_mau_noi_wop_2040_couple_tx_e01527b269e74285aba027a01e87b5eb.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__2__4842844e820746598211c7bcc90d591a.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_reu-nhat__4__8efd3c0b26ba4c50ab5fc1ee584d5515_large.jpg
(Yêu thích 196)
599,000 VND 2 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-duong__6__f9fe3c85459744fb8447fe33ca863972_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__16__93bdf23cc45940e9b2bf54b61a9f619a.jpg
(Yêu thích 229)
579,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-duong__2__3229d0bc5a7f4b18b25b2982370b5a09_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__1__6f1cc81d512c4064a02df159c2281c00.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__31__5c4d52c729e643a9a44b3b0b5ff48ec4.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint__6__9041a2b47d5f45d88f8e68e0453cce97_large.jpg
(Yêu thích 259)
599,000 VND 3 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-dam__2__6f867b075f4448a48df17061902b5f1f_large.jpg
(Yêu thích 151)
699,000 VND 2 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong-nhat__1__06e098387d304382bf32f774e6d7fd26_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-nhat__4__73a97152795c4894801dcd6a57455b30_large.jpg
(Yêu thích 431)
649,000 VND 3 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-den_57192e9f10434cf0ac8421e924a4b528_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_cam-dat__3__cc39e32ee5fa4d0e916e41f7330453d0_large.jpg
(Yêu thích 992)
629,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-den_ao_khoac_nu_thun_gan_cheo_wok_204_couple_tx_20ea9a66808a4408a9256c0df3229ee4_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam-dat_ao_khoac_nu_thun_gan_cheo_wok_204_couple_tx_10ab0e82d4a94472bf090ec331f4e45d_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-mint_ao_khoac_nu_thun_gan_cheo_wok_204_couple_tx_006d95ae22ab4858ae9440dc1bbc4e9a_large.jpg
(Yêu thích 356)
449,000 VND 3 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/kid_xanh-den__1__8d77ba95301f4b1d8de526075e79c274_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/kid_cam-dat__1__e2655d421dfa4d9096dc1caea347ab57_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/kid_xanh-mint__5__c5a8cfb5af46454a8f502d285e82c208_large.jpg
(Yêu thích 570)
699,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-da__8__42dad8d766914340bee28c9715155b13_large.jpg
(Yêu thích 1003)
679,000 VND 5 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/wonmen_cam-dam_ao_khoac_nu_uv_gan_luoi_wok_2028_couple_tx_6db1e331845b43a58ecd70cf9eb77412_large.jpg
(Yêu thích 593)
599,000 VND 479,000 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_reu_ao_khoac_nu_du_raglan_phoi_mau_wop_2033_couple_tx_aac027afddde4c929c2368a04401b2c3.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den_ao_khoac_nu_du_raglan_phoi_mau_wop_2033_couple_tx_f1c438e2cb554278a9cef72510f54e0b.jpg
(Yêu thích 344)
629,000 VND 499,000 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_cam__2__70810a02cef54d5ca2e7d7ab4ad25c49.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__1__8979a6eba36841428a11ef01b2614835.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_reu__1__346d1e8c6444493eb3451d4343a94df5.jpg
(Yêu thích 376)
579,000 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__4__00a8c3432c0944669fe404870442f155.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-nhat__1__358016a59c9b41cba56d634c73002514_large.jpg
(Yêu thích 300)
649,000 VND 4 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang_1_52c7b9362131468e88b920c89739cbbc.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong_1_6b7669cbb05944308ed4a782b48cbdbf.jpg

Giới thiệu về áo khoác và vai trò trong thời trang hàng ngày

Áo khoác là một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của chúng ta, không chỉ vì tính ấm áp mà nó mang lại mà còn vì vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và thể hiện phong cách cá nhân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tầm quan trọng của áo khoác trong việc bảo vệ sức khỏe và tạo phong cách riêng biệt, cùng với các loại áo khoác phổ biến và tính năng nổi bật của chúng.

Các loại áo khoác phổ biến và tính năng nổi bật

 1. Áo khoác dù: Áo khoác dù là một trong những loại áo khoác phổ biến và được yêu thích nhất. Chất liệu dù chống nước và chịu được thời tiết khắc nghiệt, giúp bảo vệ bạn khỏi mưa và gió. Áo khoác dù còn có thể gấp gọn gàng, tiện lợi để mang theo khi không sử dụng.

 2. Áo khoác da: Áo khoác da mang đến vẻ nam tính và phong cách lịch lãm cho nam giới. Được làm từ chất liệu da thật hoặc da nhân tạo, áo khoác da có tính năng chống gió và giữ ấm hiệu quả, đồng thời là biểu tượng của sự thời thượng và cá tính.

 3. Áo khoác thun: Áo khoác thun là một trong những loại áo khoác phổ biến và được ưa chuộng bởi sự thoải mái và linh hoạt trong việc phối đồ. Chất liệu thun nhẹ nhàng và co giãn của áo khoác thun giúp bạn cảm thấy thoải mái trong mọi hoạt động hàng ngày.

Áo khoác chống nước và tính năng nổi bật

 1. Chất liệu chống nước: Áo khoác chống nước thường được làm từ các chất liệu như dù, nylon hoặc polyester với lớp phủ chống nước. Chất liệu này giúp áo khoác không thấm nước và giữ bạn khô ráo trong những ngày mưa gió.

 2. Mũ trùm đầu: Nhiều loại áo khoác chống nước được thiết kế với mũ trùm đầu tích hợp. Mũ trùm giúp bảo vệ đầu và tóc khỏi bị ướt và gió lạnh.

 3. Túi đựng áo khoác: Một số áo khoác chống nước được thiết kế có túi đựng riêng, giúp bạn gọn gàng cất giữ áo khi không sử dụng và tiện lợi khi mang theo.

Áo khoác chống tia UV và tính năng nổi bật

 1. Chất liệu chống tia UV: Áo khoác chống tia UV thường được làm từ các chất liệu có khả năng chặn tia UVB và UVA, giúp bảo vệ da khỏi tác động có hại của ánh nắng mặt trời.

 2. Thiết kế che phủ: Áo khoác chống tia UV thường có thiết kế che phủ toàn thân, từ cổ tay đến chân, giúp ngăn chặn tia nắng tiếp xúc trực tiếp với da.

 3. Công nghệ thoáng khí: Nhiều loại áo khoác chống tia UV được trang bị công nghệ thoáng khí, giúp giữ cho bạn mát mẻ và thoải mái trong những ngày nắng nóng.

Áo khoác dành cho nam và nữ với nhiều kiểu dáng và màu sắc

 1. Áo khoác dành cho nam: Áo khoác nam thường có kiểu dáng đơn giản, nam tính và mạnh mẽ. Các màu sắc thường sử dụng là đen, xám, xanh navy hoặc nâu.

 2. Áo khoác dành cho nữ: Áo khoác nữ thường có nhiều kiểu dáng và màu sắc đa dạng. Ngoài những màu truyền thống, các màu pastel và sắc màu tươi sáng cũng rất được ưa chuộng.

Kết luận

Áo khoác không chỉ là một món đồ ấm áp mà còn là biểu tượng của sự phong cách và cá nhân. Với tính năng đa dạng và sự đa dạng về kiểu dáng, áo khoác chính là lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ sức khỏe và thể hiện phong cách cá nhân cho cả nam và nữ.


FAQs về áo khoác

 1. Tại sao áo khoác quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe?
  • Áo khoác chống nước và áo khoác chống tia UV giúp bảo vệ cơ thể khỏi mưa, gió và ánh nắng
Giỏ hàng của bạn Giỏ hàng của bạn