[
{
"title":"WOK 2037",
"image1":"https://file.hstatic.net/1000184601/file/570x700_wok_2037_mau_cam_nhat_aec686d5041d4843814c7cf1001713c2.jpg",
"image2":"https://file.hstatic.net/1000184601/file/435_x_550_wok_2037_mau_cam_nhat_26dd9d2f7e5d4c83983b80923c2d2c6a.jpg",
"url":"https://coupletx.com/products/ao-khoac-nu-uv-emboss-wok-2037/"
},
{
"title":"MOK 1047",
"image1":"https://file.hstatic.net/1000184601/file/3_a49fd1ab97204ea58c7e3d4e8a32e051.jpg",
"image2":"https://file.hstatic.net/1000184601/file/4_7d382a7b4d8840acac8031d2aac00074.jpg",
"url":"https://coupletx.com/products/ao-khoac-thun-nam-2-da-airlayer-mok-1047"
},
]

Filters

Màu Sắc

Màu Sắc

Size

Giới tính

Giới tính

Form dáng

125 sản phẩm
(Yêu thích 269)
649,000 VND 3 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam-dom-melange__2__1d9f4e0a356b430da67c0456154c5897_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__21__2b313822785b45188a5c1b64acb240bb.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-nhat__11__8f44e9a6f4584387ae98dc0b764b8130_large.jpg
(Yêu thích 302)
629,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam-dom-melange__4__1b409485408a44138b714abc8adc225a_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat__10__b3839d2f07ca4dd7bab12c3103dfc056_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong-dat__3__fbe76bca423a4fa899e181a8564d42df_large.jpg
(Yêu thích 249)
199,000 VND 4 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__2__850ae2f92f5b413c9b415f3119798b7f.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__3__0d32ac3a050a408e90a2513084f002df.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam-micro-chip__3__91b62973748d4408a80d0b16add35d64_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-infinity__2__7b3f5224f5af4e8b987af577c50c35cd_large.jpg
(Yêu thích 259)
179,000 VND 5 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__2__2a54c3daa9814e71a551755f854dfa68.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__2__7d49dbfe35d8466cafa0e51b279d2f0a.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-infinity__2__6d34a1ce651e4998bc0bbdda47d2def2_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_nau-nhat__2__47206564af004145addea15a2b71c162_large.jpg
(Yêu thích 200)
429,000 VND 5 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__19__41811e20dcb5495abaaa3b311179a897.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__9__ea0ebd1aba894419aba1b54c3c4d781f.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam__9__944ab601b6a2494abfb72605a4c46a18.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_be__5__558ca9e9e4764e4d8fad64a2d9a33e60.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau__5__1dc36800e2214969a1f610ef75aa8f63.jpg
(Yêu thích 285)
699,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_nau-nhat__16__64534312106d415286aaebcf9df4dba5_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-navi__4__784ed8b1be6f48eb988bd59ee582f2de_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-nhat__10__a477041e96af4d83aec991d7415e9985_large.jpg
(Yêu thích 509)
679,000 VND 5 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat__10__11575b7324b54314ba8a04f6479b8fec_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-navi__3__46ea11fcd8a845f7a12e9730113db423_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam-nhat__2__6155bb90d6c049a4aa8a406f32995c2e_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_nau-nhat__4__c2cc017424ce4fa4b308b54661da666d_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_hong__7__1e5a8ae128d64f7ba98508417b20b26b.jpg
(Yêu thích 1180)
729,000 VND 5 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam__13__8888826ad58f4e9391946f513380125e.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-den__9__b7d0edd528434ae6ae0add10136a9c69_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam-nhat__2__c892fb7844824acaac5cd6a6adc20ab5_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-aqua__2__7b5cc370034946b9a09e2f999ebd9d6a_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_vang-nhat__3__0786c29b8c1b4339a4a012aed0e0d172_large.jpg
(Yêu thích 155)
299,000 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__22__2e536a0948c7490397e1294aca006424.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-navy__3__3bbd9f9bab2f42ea89572777ba8a18a6_large.jpg
(Yêu thích 157)
239,000 VND 2 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/kid_trang__3__15c32b0b9142477d8632180493be2190_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/kid_xanh-navy__1__00c6f7426c8047d3a9f59772d1b92b7e_large.jpg
(Yêu thích 156)
279,000 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__2__2498f3d6108045368d69415895e0ba1f.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-navy__7__8a810f6ae0ac4b4db088980150eee890_large.jpg
(Yêu thích 159)
629,000 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__15__669f0dc4501c4dc7ae42d74af851ca44.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam-dom-melange__1__1727e769a60b4217a3708e99e65d218e_large.jpg
(Yêu thích 171)
599,000 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__15__64b227ea821243d4b135c34e32304cf5.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam-dom-melange__1__587528f1f98642eea7b136adb3ccb2c4_large.jpg
(Yêu thích 154)
1,259,000 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__1__45d74f6a29bf43e4810af5133249a5a4.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__3__ffa6846eec51498ba108dc2d6515bc2d.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-infinity__4__56570eccb24f4b7b9cb1e755c92d77a7_large.jpg
(Yêu thích 432)
579,000 VND 5 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__3__541bbe31d05e4dd29003746654623306.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_trang__3__51b13647ad5f4de3969a406561b0cd09.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-reu-hedge-green__2__64d580f3cd354ebf99cbcefbd2d252b3_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-navy__3__cf0bc1fffcd64df78d331cf3af25e0f0_large.jpg
(Yêu thích 357)
599,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-reu__3__8a7ef55568b044e6a6594bf7e5128c9e_large.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__3__79e03cabe5b84c30a695007b995b38d3.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__3__6943fa23e1174c9690904130e3a9fb2f.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-navy__3__a4606aef57b94ca5a404f9290b8a4957_large.jpg
(Yêu thích 152)
499,000 VND 2 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__1__a1120d4073aa4755bf9c43a6e2d88321_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-nhat__1__d1a1d5e5424c47288b137ab56a4d75c6_large.jpg
(Yêu thích 157)
1,299,000 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__4__da96041be39b4b05b96122a15636d259.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_trang__2__1886fe345569488eb9052994b6f4ea8d.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-infinity__2__9770d6aeab6f4b44a0b91ef11192db1b_large.jpg
(Yêu thích 151)
389,000 VND 2 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/kid_den__56__537c17fa65e9422b8ceed035ed27d614_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/kid_xam-dom-melange__14__635aadf85ea54cafb76600418c058f09_large.jpg
(Yêu thích 417)
749,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_be-dam__5__f477ba985fa84d9cb2f76c6a15a7591b_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_cam-dam__4__62981f38959347d9b1e0fd5d242d0bdb_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xanh-dam__4__b3822ac06a9f4156a7e202fd24de849d_large.jpg
(Yêu thích 578)
729,000 VND 4 colors
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xanh-dam__3__189fd97856a14c28ba16670dc280b5c7_large.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_cam-dam__3__161b5651ef124db88c33fe5d6a5db1f0_large.jpg
(Yêu thích 160)
599,000 VND 3 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__5__ca70b096b99343268888c1cb9185182e.jpg
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam__6__4f0ac578d94645dda8d6e2ae83aa9be3.jpg
(Yêu thích 176)
299,000 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/women_den__33__6d86abc20e524f17b2bddd8aab3488b0.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/women_xam-dom-melange__5__24bf2606ebbf4b208ab15f2e843030c5_large.jpg
(Yêu thích 162)
529,000 VND 2 colors
https://product.hstatic.net/1000184601/product/men_den__1__1989871c493e4a13a5e63addaed29890.jpg
//product.hstatic.net/1000184601/product/men_xam-dom-melange__9__2a89b3a621ba4f1e92b4be2b8cb34491_large.jpg

Giới thiệu về sự quan trọng của việc ra mắt sản phẩm thời trang mới

Việc ra mắt sản phẩm thời trang mới đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và sáng tạo của người tiêu dùng. Đối với các thương hiệu thời trang, việc giới thiệu những mẫu thiết kế mới không chỉ là cơ hội để thể hiện sự sáng tạo mà còn là cách để nắm bắt và đáp ứng nhanh chóng xu hướng thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá những xu hướng thời trang nổi bật trong năm, sự hấp dẫn và độc đáo của các mẫu thời trang mới ra mắt, cùng với tư vấn và phối đồ cho nam và nữ khi sử dụng các sản phẩm thời trang mới.

Các xu hướng thời trang nổi bật trong năm

  1. Thiết kế tái chế và bền vững: Xu hướng thời trang bền vững và tái chế ngày càng được ưa chuộng, với sự xuất hiện của các mẫu thiết kế được làm từ chất liệu tái chế, vải hữu cơ và nguyên liệu thân thiện với môi trường.

  2. In họa tiết sặc sỡ: Các mẫu thời trang mới thường xuất hiện với những họa tiết sặc sỡ và độc đáo, từ hoa lá, đến các hoạ tiết trừu tượng, tạo nên sự tươi mới và nổi bật.

  3. Xu hướng retro và vintage: Những mẫu thiết kế mang phong cách retro và vintage quay trở lại với sự kết hợp mới mẻ và tinh tế, đem đến vẻ đẹp cổ điển và thanh lịch.

Sự hấp dẫn và độc đáo của các mẫu thời trang mới ra mắt

  1. Độc quyền và giới hạn: Các mẫu thời trang mới thường được giới thiệu với số lượng giới hạn hoặc độc quyền, giúp tăng thêm sự hấp dẫn và độc đáo cho sản phẩm.

  2. Chi tiết tinh tế và độc đáo: Các mẫu thiết kế mới thường được trau chuốt với các chi tiết tinh tế và độc đáo, từ cắt cúp, đính kết, đến các đường may tỉ mỉ, tạo nên sự sang trọng và đẳng cấp.

  3. Phong cách cá nhân hóa: Một số thương hiệu thời trang cho phép khách hàng cá nhân hóa thiết kế, chọn màu sắc, kiểu dáng và họa tiết theo ý thích riêng, tạo nên sự gắn kết và độc đáo cho từng sản phẩm.

Kết luận

Việc ra mắt các sản phẩm thời trang mới đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu thẩm mỹ và sáng tạo của người tiêu dùng. Những xu hướng thời trang nổi bật trong năm cùng với sự hấp dẫn và độc đáo của các mẫu thiết kế mới đem đến sự lựa chọn phong phú và đa dạng cho cả nam và nữ. Hãy tự tin phối đồ và thể hiện phong cách cá nhân với những sản phẩm thời trang mới và độc đáo này.

Giỏ hàng của bạn Giỏ hàng của bạn